برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

دوچرخه شهری

فیلتر توسط
13,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,987,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,987,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
11,960,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,840,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,288,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,295,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
7,410,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
24,948,000 تومان 25,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,038,000 تومان 16,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,156,800 تومان 16,320,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,300,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,325,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
22,770,000 تومان 23,000,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,038,000 تومان 16,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
18,057,600 تومان 18,240,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
17,701,200 تومان 17,880,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,320,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,180,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
8,190,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,325,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,348,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,650,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....

دوچرخه شهری

زندگی شهری در کنار تمام مزیت‌ها و امکاناتی که در اختیار ما قرار می‌دهد، معایبی را هم به همراه دارد. استفاده‌ی زیاد از اتوموبیل علاوه بر این که منجر به آلودگی هوای شهری و ضررهای بلندمدت می‌شود، موجب اضافه وزن و به خطر افتادن سلامتی جامعه نیز خواهد شد. همین موضوع سبب شده تا افراد در سال‌های اخیر توجه بیشتری به تحرک خود داشته باشند. استفاده از دوچرخه یکی از بهترین گزینه‌ها برای تحرک است. چرا که علاوه بر این که شما را به مقصد مورد نظر می‌رساند، یک ورزش بسیار مفید نیز محسوب می‌شود.

اگر شما هم در شهر زندگی می‌کنید و به دنبال یک دوچرخه خوب هستید، احتمالا بهترین گزینه برای شما یک دوچرخه شهری خواهد بود. اما دانستن این موضوع به تنهایی کافی نیست. از آنجایی که دوچرخه‌های شهری هم انواع مختلفی دارند و در بازه‌های قیمتی متفاوتی در بازارها عرضه شده‌اند شما باید بتوانید اطلاعات کاملی در رابطه با جنبه‌های مختلف دوچرخه به دست آورید.

دوچرخه شهری چیست؟

همانطور که از نام دوچرخه‌های شهری پیداست برای مسیرهایی طراحی شده‌اند که تقریبا کوتاه و مسطح هستند. قبل از اینکه بخواهید دوچرخه‌ای از نوع شهری را خریداری کنید، ابتدا باید اطلاعاتی در مورد آن کسب کنید و طبق نیازی که دارید دوچرخه‌ی مورد نظر خود را خریداری کنید.

تقریبا عموم مردم قبل از خریداری هر کالایی، از اطرافیان در مورد اینکه چه نوع کالایی پروفروش‌تر است جستجو می‌کنند. شاید به نظر می‌رسد برای خرید یک کالا اینکه بدانیم بهترین، معروفترین و پرفروش‌ترین نوع کدام است کافی باشد. اما قبل از خرید حتما باید به نکاتی توجه کنید که ما در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.

در خرید دوچرخه به چه نکاتی باید توجه کرد؟

- یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنیم، سایز دوچرخه است. با توجه به سایز خود ( قد و ارتفاع فاق پا)، دوچرخه‌ی مناسب خود را انتخاب کنید.

- دومین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که از دوچرخه‌تان چه انتظاری دارید؟ آیا فقط برای این منظور خریداری می‌کنید که صبح‌ها به محل کارتان بروید و عصر به خانه بازگردید؟ یا اینکه علاوه بر موردی که ذکر شد، می‌خواهید اوقات فراغت خود را با دوچرخه به مسیرهایی که شیب بیشتری دارند، سپری کنید؟

- همانطور که می‌دانیم بعضی از مسیرها پستی و بلندی‌های بیشتری دارند و به این منظور، نوع دوچرخه‌ی انتخابی شما باید دنده‌ای باشد تا بتوانید تندتر رکاب بزنید (شهر تهران نمونه‌ای از این مسیرهاست ). اما در برخی شهرها مسیرها کاملا صاف و مسطح است و نیازی به رکاب زدن سریع نیست (مانند شهر اصفهان ).

- مورد بعدی که باید مد نظر قرار دهید این است که هر شرکتی استانداردهای متفاوتی را دارد و برخی شرکت‌ها نیز در کل استانداردی را در نظر نمی‌گیرند. از طرفی شرکت‌های مختلف ممکن است از نظر سایز با یکدیگر تفاوت داشته باشند.
انواع سبک دوچرخه

ویژگی‌های دوچرخه شهری

-         یکی از ویژگی‌های مشترک بین اکثر دوچرخه‌های شهری، سایز تایر آنهاست که 28 می‌باشد و به دوچرخه‌های 28 نیز مشهورند. این سایز این امکان را به دوچرخه سوار می‌دهد که در مسیرهای شهری رکاب بیشتری بزند و در مسیرهای ناهموار به راحتی عبور کند.

-         یکی دیگر از ویژگی‌های این نوع دوچرخه‌ها، داشتن طبق قامه با دندانه‌های بالا است.

-         بیشتر دوچرخه‌های شهری دارای سیستم تعلیق نمی‌باشند و تنها برخی از آنها در قسمت دو شاخ جلو به سیستم تعلیق مجهزند.

-         از دیگر ویژگی‌های دوچرخه‌های شهری می‌توان به داشتن ترکبند، گلگیر و زین پهن اشاره نمود. این ویژگی‌ها  به دوچرخه سوار این امکان را می‌دهد که در هنگام دوچرخه سواری وسایل مورد نیاز خود را حمل کند.

انواع دوچرخه‌های شهری

-         دوچرخه شهری کروز cruiser  (دوچرخه‌های کروز خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌شوند) :

o       دوچرخه‌های شهری کروز کلاسیک

o       دوچرخه شهری استرچ یا کشیده  

o       دوچرخه شهری کروز لو – رایدر

o        دوچرخه شهری کروز چاپر 

o       دوچرخه شهری کروز چند سرعته 

-         دوچرخه شهری کامفورت  (comfort)

-         دوچرخه شهری تاشو

-         دوچرخه شهری فیتنس یا تناسب اندام (fitness)

-         دوچرخه شهری هیبریدی

دوچرخه کروزکلاسیک

از اصلی ترین انواع دوچرخه کروز به شمارمی رود که از سالیان پیش تولیدشده است. این مدل از دوچرخه بدنه بسیارمحکمی دارد و البته که وزن آن نیز به همین سبب بالا است. در بسیاری از موارد دیده می شود که وزن این دوچرخه تا بیست کیلوگرم نیز می رود.  این سبک از دوچرخه را می توانید در مدل های 26 و 29 اینچی خریداری کنید.

دوچرخه کروزکلاسیک جز بهترین دوچرخه های تک سرعته به شمارمی رود. طراحی خاص این دوچرخه سبب می شود تا ضربات ناشی از سطح را به حداقل برساند. از این رو نیز هنگام استفاده از آن احساس راحتی خواهیدداشت.

قیمت دوچرخه سایز 26

دوچرخه استرچ

طراحی کشیده این دوچرخه سبب شده است تا با نام دوچرخه استرچ شناخته شود. بدنه این دوچرخه دو برابر دوچرخه های اصلی طراحی شده است از این رو نیز دوچرخه سوار حین رکاب زدن دورتر از فرمان خواهدبود. اگر به دنبال خرید دوچرخه ای برای مسیرهای طولانی هستید، مدل های استرچ بهترین گزینه برای شما خواهدبود.

دوچرخه کروز لو-رایدر

اگر هدف شما از دوچرخه سواری تنها لذت بردن از این ورزش استريال دوچرخه کروز لو-رایدر بهترین گزینه برای شما خواهدبود. این مدل از دوچرخه بیشتر جنبه نمایشی دارد و اما شما می توانید در حین تکیه دادن به آن به راحتی رکاب بزنید.

دوچرخه کروز چاپر

طراحی این دوچرخه به الهام از موتور چاپر است. درواقع لوله جلویی این دوچرخه بسیاربلند است از این رو نیز فرمان آن در موقعیت بالاتری قرارمی گیرد. اندازه تایرهای این دوچرخه در عقب و جلو با هم متفاوت است از این رو نیز ظاهر جذابی را به دوچرخه شما می دهد. از این دوچرخه می توانید برای عبور از مسافت های کوتاه استفاده کنید.

دوچرخه‌های شهری باری

دوچرخه‌های در بازار موجود هستند که به جهت حمل بار ساخته شده‌اند. این دوچرخه‌ها توانایی حمل بار تا حدود 55 کیلوگرم را دارند. این نوع دوچرخه‌ها نیز به جهت شکل و جایگاه قرارگیری سبد آن به سه نوع تقسیم بندی می‌شوند.

1-  نوعی از دوچرخه‌های باری به این صورت است که نسبت به دوچرخه‌های معمولی کشیده‌تر هستند و سبد حمل بار در انتهای آن قرار گرفته است.

2- در نوع دوم دوچرخه‌ای باری هیچ نوع کشیدگی درقسمت عقب  آنها وجود ندارد و سبد حمل بار در ناحیه عقب قرار گرفته است.

3- نوع سوم نیز به این صورت است که سبد حمل بار در قسمت جلو قرار گرفته است.

برندهای دوچرخه‌های شهری

شرکت‌ها و برندهای مختلفی اقدام به طراحی و ساخت دوچرخه‌های شهری کرده‌اند اما در اکثریت این برندها مشاهده شده است که استانداردهای جهانی برای ساخت دوچرخه رعایت نشده است. این برندها محصولات خود را با صرف اینکه  مجهز به قطعات با کیفیت من جمله شانژمان شیمانو عرضه کرده‌اند. از بهترین برندهای دوچرخه‌های شهری می‌توان به برند جاینت اشاره نمود که در آن تمامی اصول استاندارد در تهیه دوچرخه رعایت شده است. برندهای معروف ومعتبر دیگری نیز وجود دارند مانند مریدا، ویوا، المپیا و...  از برندهای معروف ایرانی که در آن اصول استاندارد کاملا رعایت شده است و در تلاش است که کالای مرغوب را به دست مشتریان عزیز عرضه کند، برند کراس است. دوچرخه شهری کراس در عین حال که قیمت آن کاملا مناسب است اما با مارک‌های معروف دنیا برابری می‌کند

قیمت و خرید دوچرخه

قیمت دوچرخه شهری

 نوع برند و قطعات به کار برده در ساخت دوچرخه از عواملی هستند که در قیمت دوچرخه دخیل هستند. یکی از عوامل مهم در قیمت انواع دوچرخه‌های شهری، وزن آنها می‌باشد. همانطور که ذکر شد، عاملی که در وزن دوچرخه موثر است، جنس فریم آن است. هر چه قدر که  وزن دوچرخه سبک‌تر باشد، سرعت و قیمت آن بالاتر مسلما بالاتر خواهد بود.  

سخن پایانی

خرید دوچرخه مانند خرید لباس برای هر شخص منحصر به فرد و مجزاست. اگر یک دوچرخه برای یک شخص مناسب است دلیل نمی‌شود که برای شخص دیگر نیز مناسب باشد. پیشنهاد ما به شما این است که حتما پیش از خرید دوچرخه به عوامل موثر در راحتی این وسیله‌ی نقلیه توجه کافی کنید. 

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم