برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

دوچرخه

فیلتر توسط
17,040,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,360,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
23,400,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
14,740,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
14,700,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
14,700,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
14,770,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
10,920,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
11,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,800,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,987,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,650,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
12,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
11,960,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,520,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,350,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
13,288,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,720,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,960,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,320,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
6,330,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
5,990,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
24,948,000 تومان 25,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....
16,038,000 تومان 16,200,000 تومان
جهت مشاهده شرایط چکی و اطلاع از گارانتی ها لطفا روی گزینه ی راهنمای ثبت سفارش کلیک کنید. برای انتخاب رنگ بعد از تکمیل مراحل ثبت سفارش همکاران ما با شما تماس میگیرند. مشخصات محصول در تصویر محصول قابل مشاهده هست....

دوچرخه یکی از وسایل نقلیه پرکاربرد در دنیای امروز است که می تواند در موقعیت های مختلف مورداستفاده قرارگیرد. در شرایط آلودگی هوای امروزی دوچرخه یکی از بهترین وسایل نقلیه ای است که می توانید برای تردد استفاده کنید. درواقع شما می توانید بسته به شرایط و نیازی که دارید، به دنبال خرید دوچرخه مناسب تان باشید. امروزه دوچرخه در سبک های متفاوتی به بازار عرضه می شود که ما همه مدل های آن را در برلیانس عرضه می کنیم. اگر اطلاعاتی درباره دوچرخه ندارید، درادامه مطلب همراه ما باشید.

آشنایی با انواع دوچرخه

برای اینکه انتخاب درستی را در خرید دوچرخه داشته باشید، لازم است قبل از هر کاری انواع دوچرخه را بشناسید. درادامه ویژگی های انواع این دوچرخه را بررسی می کنیم تا بتوانید با درنظرگرفتن نیازهایتان بهترین انتخاب داشته باشید.

دوچرخه کوهستان

از این دوچرخه  می توانید در مناطق کوهستانی استفاده کنید از این رو نیز با عنوان دوچرخه کوهستان شناخته می شود. طراحی دوچرخه کوهستان به صورتی است که به راحتی می توانید از آن برای عبور از محیط ناهموار نیز استفاده کنید. این مدل از دوچرخه سواری بسیارخوبی دارد از این رو نیز می توانید در عین راحتی کامل مسیرهای پرفراز و نشیب را نیز عبور کنید. کمک فنرهای دوچرخه کوهستان از نوع خاصی هستند به همین دلیل نیز تعلیق مناسبی برای مسیرهای شیب دار خواهدداشت.

درست است که از این دوچرخه تنها برای استفاده در مناطق کوهستانی طراحی شده است و اما برخی از افراد برای مسافرت و یا مسیرهای طولانی نیز از آن استفاده می کنند.

دوچرخه هیبریدی

از جدیدترین انواع دوچرخه موجود در بازار می توان به دوچرخه هیبریدی اشاره کرد. دوچرخه هیبریدی آپشن های بسیارزیادی دارد از این رو نیز قیمت بالاتری نسبت به سایر مدل های موجود در بازار دارند. از این دوچرخه نمی توانید در جاده های طولانی استفاده کنید زیرا به اندازه دوچرخه جاده سبک نیست. با این وجود اگر به دنبال خرید دوچرخه ای هستید که در محیط شهر استفاده کنید، دوچرخه هیبریدی انتخاب خوبی برای شما خواهدبود.

دوچرخه جاده

اگر می خواهید دوچرخه سواری را به صورت حرفه ای دنبال کنید، دوچرخه جاده از بهترین انتخاب برای عبور از جاده های آسفالت است.  طراحی این دوچرخه به صورتی است که شما می توانید به راحتی برای مسیرهای طولانی روی آن حساب کنید. لاستیک های به کاررفته در دوچرخه جاده بسیارباریک هستند از این رو نیز اصطحکاک بسیارکمتری با جاده دارند. از این رو نیز می توانید با سرعت بیشتری با این مدل از دوچرخه رکاب بزنید. سرعت بالای این دوچرخه سبب می شود تا این دوچرخه بهترین گزینه برای مسابقات دوچرخه سوار باشد.

دوچرخه شهری

از قدیمی ترین دوچرخه های موجود در بازار می توان به دوچرخه شهری اشاره کرد. این مدل از دوچرخه برای عبور در سطح شهر مورداستفاده قرارمی گیرد و حتما شما هم مدل های جدید آن را در بازار دیده اید. دوچرخه شهری وزن بسیارکمی دارد از این رو نیز رکاب زدن در سطح شهر را برای شما راحت تر می کند. طراحی ظاهری این دوچرخه نیز به صورتی است که به شما کمک می کند بتوانید از کوچه های باریک و یا ترافیک سنگین به راحتی عبور کنید.

دوچرخه بی ام ایکس

این مدل از دوچرخه برای انجام حرکات نمایشی طراحی شده است و تفاوت ظاهری زیادی با سایر مدل های دوچرخه دارد. از نظر ابعاد دوچرخه بی ام ایکس بسیارکوچک است و زین آن نیز در موقعیت بسیارپایینی قرارمی گیرد. دقت داشته باشید در برخی از موارد این دوچرخه ها حتی زین هم ندارند. ترمزهای به کاررفته در این دوچرخه به صورتی است که شما می توانید با کمک آنها به راحتی حرکات دوچرخه را کنترل کنید.

دوچرخه بی ام ایکس کمک فنر ندارند و بسیارخشک است از این رو نیز سرعت حرکات نمایشی را بالاتر می برد.

دوچرخه فت بایک

از دیگر تازه واردهای دنیای دوچرخه می توان به دوچرخه فت بایک اشاره کرد. این دوچرخه دارای چرخ های بسیارعریضی است از این رو نیز با عنوان دوچرخه چاق از آن یاد می شود.  دوچرخه فت بایک می تواند در مکانی حرکت کند که عبور برای سایر دوچرخه ها سخت و دشوار است. اگر منطقه ای که زندگی می کنید برفی و یا شنی است این مدل از دوچرخه بهترین گزینه برای شما خواهدبود.

دوچرخه تاشو

اگر جز آن دسته از افرادی هستید که می خواهید با کمک دوچرخه مسافرت کنید، دوچرخه تاشو بهترین گزینه برای شما خواهدبود. این دوچرخه به صورت کامل تا می شود از این رو نیز می توانید به راحتی آن را همه جا همراه خود داشته باشید.

برای اینکه دوچرخه تاشو فضای بسیارکمی را اشغال کند، چرخ های بسیارکوچکی در طراحی آن به کاررفته است. به همین دلیل نیز کارایی دوچرخه تاشو به اندازه دوچرخه های معمولی نیست. با این وجود گزینه بسیارخوبی برای مسافرت خواهدبود.

دوچرخه برقی

از جدیدترین دوچرخه های موجود در بازار می توان به دوچرخه برقی اشاره کرد. این دوچرخه دارای موتورهایی است که برای دوچرخه سواری طولانی مدت به شما کمک می کند.دوچرخه برقی دارای مدل های متنوعی است که تنها با کمک یک باتری شارژ می شود.با کمک این باتری نیز می تواند سرعتی بین 25تا 50 کیلومتر نیز حرکت کند.

دقت داشته باشید امروزه در سراسر دنیا می توانید دوچرخه برقی در سبک های متنوعی را ببینید. درنهایت براساس نیاز خود هریک از انواع این سبک ها را انتخاب کرده و خریداری کنید.

در این بخش انواع سبک دوچرخه موجود در بازار را بررسی کردیم. شما نیز می توانید به تناسب نیازهایتان هریک از انواع این دوچرخه را خریداری کنید.

معرفی بهترین برندهای تولیدکننده دوچرخه در بازار

امروزه برندهای ایرانی و خارجی بسیارزیادی در زمینه تولید دوچرخه فعالیت دارند که بهتراست قبل از خرید اطلاعاتی را درباره آنها داشته باشید. بدین ترتیب می توانید بهترین محصولات را از این برندها خریداری کرده و با اطمینان سالیان سال استفاده کنید.

جاینت

جاینت یکی از برترین و بزرگترین تولیدکنندگان دوچرخه در جهان می باشد که محصولات متنوعی را در سبک های متفاوت عرضه می کند. جاینت یکی از برندهای تایوانی است که کیفیت محصولات آن زبانزد است.

این برند نوآوری های بسیارزیادی را وارد حوزه تولید دوچرخه کرده است که ازجمله آنها می توان به استفاده از آلمینیوم در تنه دوچرخه اشاره کرد. قبل از اینکه برند جاینت از آلمینیوم در ساخت دوچرخه استفاده کند، در ساخت تنه این محصول از فولاد استفاده می شد. فولاد در مقایسه با آلمینیوم وزن بالاتری دارد از این رو نیز دوچرخه سوار در مسیرهای طولانی به زحمت می‌افتد. البته که بعدها این برند از فریم های سبک تری نظیر فریم فیبرکربن را نیز وارد بازارکرده است که وزن بسیارکمتری نسبت به مدل های آلمینیومی دارد. با این وجود امروزه آلمینیوم به یکی از پرکاربردترین متریال برای ساخت بدنه دوچرخه تبدیل شده است.

کیفیت محصولات برند جاینت بسیاربالاست از این رو نیز باید هزینه قابل توجهی برای خرید دوچرخه جاینت صرف کنید.

ویوا

تصور مردم از برندهای چینی چندان خوب نیست اما باید بدانید در این میان برندهای باکیفیتی نیز وجود دارند که می توانید با خیال راحت محصولاتشان را خریداری کنید. ویوا جز همین برندهاست که کار خود را از سال 1370  آغازکرده است. کیفیت دوچرخه های این برند بسیاربالاست ازاین رو نیز به خوبی می تواند نیازهای مشتری را پاسخ دهد. دوچرخه های برند ویوا به دلیل قیمت مناسب در کشور ما نیز طرفداران زیادی دارد.

اگر به دنبال خرید دوچرخه شهری باکیفیت هستید، محصولات برند ویوا بهترین گزینه برای شما خواهدبود. با انتخاب دوچرخه های این برند با صرف هزینه ای به صرفه می توانید دوچرخه ای باکیفیت را انتخاب کنید.

المپیا

اگر به دنبال خرید دوچرخه ای باکیفیت و قیمت مناسب هستید، برند المپیا از بهترین گزینه هایی است که به شما پیشنهاد می‌کنیم. دوچرخه های این برند در مدل های متنوعی عرضه می شود از این رو نیز می توانید به راحتی گزینه موردنظر خود را انتخاب کنید. این برند نیز به دلیل قیمت مناسب طرفداران بسیارزیادی را در کشور ما دارد از این رو نیز می توانید دوچرخه های متفاوت آن را در بازار ببینید.

برند المپیا محصول مشترک ایران و چین است و تا به امروز نیز سبک های متنوعی از دوچرخه را وارد بازارکرده است. شما می توانید بسته به محیطی که قصد فعالیت دارید، هریک از این سبک ها را انتخاب کنید.

قناری

برند قناری یکی از برترین برندهایی است که در حوزه تولید دوچرخه کودک فعالیت دارد. اگر به دنبال خرید دوچرخه ای باکیفیت برای کودک خود هستید که براساس اصول ارگونومیک طراحی شده است، محصولات برند قناری بهترین انتخاب برای شما هستند.

برند قناری متعلق به کشور ژاپن است و سالهاست که محصولات خود را به کشور ما وارد کرده است.  این برند در تولید محصولات خود از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا بهره می برد از این رو نیز به خوبی نیاز کودک امروز را برطرف می‌کند. طراحی متفاوت و زیبایی دوچرخه برند قناری سبب شده است تا به راحتی بتوانید مدلی را باب سلیقه کودکتان از میان آنها بیابید.

بدنه دوچرخه برند قناری بسیارمستحکم است از این رو نیز به خوبی برای استفاده در محیط شهری استفاده می شود. این برند در ساخت تنه دوچرخه از آلیاژمتفاوتی استفاده می کند که ازجمله آنها می توان به استیل، آلمینیوم و نظایر اینها اشاره کرد.

در این بخش برترین برندهایی که در زمینه تولید دوچرخه فعالیت دارند را بررسی کردیم. قیمت دوچرخه در این برندها متفاوت و شما می توانید براساس بودجه و نیازهایتان هریک را انتخاب کنید. ما در فروشگاه برلیانس محصولات متنوعی را از تمامی این برندها عرضه می کنیم. از این رو نیز شما می توانید با خیال راحت برای خرید از طریق سایت ما اقدام کنید.

ادامه مطلبShow less

فهرست

صفحه اصلی

پروفایل

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم