ایمنی و مراقبت

ایمنی و مراقبت کودکان

مراقبت از کودکان از همه حوادث و بیماریها امکان پذیر نمیباشد ولی میتوان اقداماتی برای کاهش بروز بیماری های شدید یا حوادث خطرناک انجام داد. وسایل خطرناک مانند کیسه های پلاستیکی، داروها و مواد شیمیایی دارویی در محلی قفل شده و دور از دسترس کودکان نگه دارید. میتوان آن ها را در کشو یا کابینت قرار داد و از قفل کابینت و قفل کشو های مخصوص استفاده کرد. از ضربه گیرهای مخصوص لبه و گوشه های دیوارها استفاده کرد.

برای ایمنی در اتومبیل برای کودکان از صندلی خودرو مخصوص که به صندلی عقب یا جلو بسته می شود استفاده کرد. صندلی ماشین در انواع مختلف برای کودکان سنین مختلف ساخته شده است. در اتومبیل های که به کیسه هوا مجهز است هیچ وقت صندلی را در جلو اتومبیل قرار ندهید.

 

ایمنی و مراقبت 3 محصول وجود دارد