جستجوی پیشرفته

قندآب و سرلاک خوری 

قندآب و سرلاک خوری

قندآب و سرلاک خوری کودک

یکی از مشکلات والدین دادن غذای کمکی به نوزادشان است که از سختترین کارهایی است که والدین باید آن را انجام دهند سرلاک خوری خوری کودک طوری طراحی شده است که سری آن مانند یک قاشق است و به وسیله آن میتوان سرلاک و قندآب را به کودکان و نوزادان داد.