جستجوی پیشرفته

شیشه شیر خوری 

شیشه شیر خوری

شیشه شیر خوری کودک

شیشه شیر کودک یک بطری به همراه پستانک است که معمولا زمانی که کودکان از شیر مادر خود تغذیه نمیکنند یا به مادر خود دسترسی نداردند از شیشه شیر استفاده میشود. شیشه شیرخوری کودک برای انتقال آسان شیر مادر به نوزاد به صورت یک بطری تولید شده است که دارای سری های مختلف می باشد.