جستجوی پیشرفته

نگهدارنده گرم و سرد 

نگهدارنده گرم و سرد

نگهدارنده گرم و سرد

دستگاه های نگهدارنده گرم و سرد برای سرد یا گرم نگه داشتن شیشه شیر کودک، قمقمه و دیگر وسایل نوشیدنی کودک به بازار عرضه شده است که والدین میتوانند از این دستگاه ها در بیرون از منزل برای سرد یا گرم نگه داشتن شیشه شیر کودک استفاده کنند.