جستجوی پیشرفته

آویز کالسکه و کریر 

آویز کالسکه و کریر

آویز کالسکه و کریر

زمانی که کودک در کالسکه یا کریر قرار دارد به وسیله ای برای سرگرمی نیاز دارد آویز کالسکه و کریر برای سرگرم کردن نوزاد می باشد. این وسیله از چند عروسک مختلف با ویژگی های مختلف ساخته شده است و دارای یک بند یا زنجیر میباشد که به وسیله آن بتوان عروسک را به دسته کالسکه یا کریر آویزان کنیم.